"Details create the big picture." (Sanford I. Weill)

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Leeuwenroos B.V. (hierna: ‘Verantwoordelijke’). U wordt aangeraden deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen indien daartoe aanleiding bestaat. De actuele privacyverklaring is beschikbaar via onder andere www.leeuwenroos.nl.

Verantwoordelijke is een statutair te Westmaas gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69579377, en genaamd Leeuwenroos B.V. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via [javascript protected email address] en telefonisch via +31 (0)6 502 67 588.

In deze privacyverklaring leest u hoe Verantwoordelijke met de verwerking van persoonsgegevens omgaat. Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doelen dat gebeurt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke (rechts)gronden aan de basis liggen van het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen het kader van de wettelijke regelingen. De verwerking hoeft niet te worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is derhalve niet aangemeld.

Soorten gegevens, doelen, (rechts)gronden en termijn van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u contact opneemt met Verantwoordelijke, een verzoek richt tot Verantwoordelijke en/of een overeenkomst (normaliter zal dat een overeenkomst van opdracht zijn) sluit met Verantwoordelijke. De persoonsgegevens worden gebruikt om met u te kunnen communiceren en voor een goed verloop van de te uwen behoeve eventueel uitgevoerde en uit te voeren verzoeken, diensten en werkzaamheden. Alleen uw naam (uw voornaam en achternaam), volledige adres, telefoonnummer en mailadres worden verwerkt. Er worden dus geen gegevens van een meer bijzonder karakter verwerkt, zoals religie, ras en dergelijke. De persoonsgegevens worden gedurende de loop van (de behandeling van) het contact/verzoek/overeenkomst opgeslagen en bewaard. Als (de behandeling van) het contact/verzoek/overeenkomst, om welke reden dan ook, definitief tot een einde is gekomen, worden uw persoonsgegevens verwijderd. Aan de verwerking van de gegevens liggen de volgende (rechts)gronden ten grondslag: uw toestemming en de noodzaak voor adequate communicatie en/of uitvoering van uw verzoek en/of overeenkomst. Indien u geen persoons­gegevens wenst te verstrekken, zal er geen contact met/verzoek aan/overeenkomst met Verantwoordelijke (en dus geen dienstverlening/werkzaamheden door Verantwoordelijke) kunnen ontstaan of (voort)bestaan.

Cookies

Verantwoordelijke houdt meerdere websites in stand, zoals onder andere www.leeuwenroos.nl en www.geenadvocaatnodig.nl. Verantwoordelijke maakt gebruik van cookies op die websites. Wat zijn cookies? Een cookie is een stuk data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Wanneer u een website van Verantwoordelijke bezoekt, wordt technische basisinformatie verzameld, zoals bijvoorbeeld via welke website u op de website van Verantwoordelijke bent aanbeland. De onderhavige privacyverklaring is (mede) van toepassing op cookies en soortgelijke technologieën. De websites van Verantwoordelijke kunnen cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van op hen afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en/of om de bezoeker te volgen tijdens diens bezoek aan een bepaalde website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikerservaring met betrekking tot door Verantwoordelijke in stand gehouden websites te kunnen leveren. Aan het eventueel gebruik van cookies ligt als (rechts)grond ten grondslag het gerechtvaardigd belang van Verantwoordelijke om de in stand gehouden websites en het gebruik daarvan te verbeteren.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door partijen die door Verantwoordelijke worden ingeschakeld voor de directe of indirecte uitvoering van enig contact / verzoek / overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. Te denken valt bijvoorbeeld aan een onderneming die de hosting van een website van Verantwoordelijke verzorgt. Bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Ook zullen verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld met derden, indien en voor zover Verantwoordelijke op enig moment op grond van een wettelijke verplichting gehouden is om persoonsgegevens door te geven aan bepaalde instanties. Verantwoordelijke deelt persoonsgegevens niet uit commerciële motieven met derden.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Uw privacyrechten

U als betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op uw eerste verzoek dienaangaande krijgt u opgave van en inzage in de met betrekking tot uw persoon door Verantwoordelijke verzamelde gegevens.

Vraag, opmerking of klacht?

Als u een vraag heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u met Verantwoordelijke contact opnemen per telefoon (06-50267588) of per e-mail ([javascript protected email address]). Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke aangaande het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Leeuwenroos biedt op de door u gewenste basis (vast/interim/project) juridische ondersteuning op breed terrein, bijvoorbeeld bij het beoordelen/opstellen van contracten en/of algemene voorwaarden, aansprakelijkheidszaken, schadevergoedingsclaims en ondernemingsrechtelijke kwesties.

Telefoon:
+31 (0) 6 502 67 588

E-mail:
[javascript protected email address]