"Common sense often makes good law." (William O. Douglas)

Disclaimer

Hoewel het bouwen en het beheren van deze website met grote zorgvuldigheid gebeurt, is het mogelijk dat deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Leeuwenroos B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (een of meer) onjuistheden en/of (een of meer) onvolledigheden die in deze website op enig moment (kunnen) voorkomen. Evenmin is Leeuwenroos B.V. aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Leeuwenroos B.V. garandeert niet dat deze website en/of de server via welke deze website beschikbaar is, vrijs is van virussen; Leeuwenroos B.V. aanvaardt in dat verband derhalve evenmin enige aansprakelijkheid.

Op deze website en in (andere) uitingen van Leeuwenroos B.V., bijvoorbeeld doch niet uitsluitend gedaan of te doen via andere websites en/of social media, kunnen verwijzingen en links naar websites van derden opgenomen zijn. Die verwijzingen en links gelden slechts ter informatie. Voor de inhoud, het (niet) functioneren en/of het (al dan niet tijdelijk) niet beschikbaar zijn van websites van derden draagt Leeuwenroos B.V. geen aansprakelijkheid; voor het (niet) functioneren van een verwijzing of link naar een website van een derde draagt Leeuwenroos B.V. evenmin aansprakelijkheid. Informatie op websites van derden is op geen enkele wijze bindend voor Leeuwenroos B.V. Voor het maken van een koppeling naar enige website van Leeuwenroos B.V. is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwenroos B.V. vereist.

De rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van deze website en zijn inhoud, waaronder mede begrepen het auteursrecht, behoren toe aan Leeuwenroos B.V., tenzij anders is aangegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden. Deze website en zijn inhoud worden periodiek veranderd en aangevuld. Veranderingen en aanvullingen kunnen op elk moment en met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd, zonder dat in verband daarmee enige voorafgaande kennisgeving hoeft te worden gedaan.

De in deze disclaimer opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet alleen voor Leeuwenroos B.V. maar ook voor (individueel zowel als gezamenlijk) alle personen en rechtspersonen die bij Leeuwenroos B.V. betrokken zijn, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als aandeelhouder, directeur of medewerker.

Leeuwenroos biedt op de door u gewenste basis (vast/interim/project) juridische ondersteuning op breed terrein, bijvoorbeeld bij het beoordelen/opstellen van contracten en/of algemene voorwaarden, aansprakelijkheidszaken, schadevergoedingsclaims en ondernemingsrechtelijke kwesties.

Telefoon:
+31 (0) 6 502 67 588

E-mail:
[javascript protected email address]